Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

T-CON.02A Vyhodnocovanie snímača plameňa

Vyhodnocovacia jednotka pre snímač plameňa MHG 585.078.

Jednotka je napájaná 24 V DC. Obsahuje vstupný obvod pre pripojenie snímača plameňa typu MHG 585.078. Po dohode je možné upraviť aj pre iné typy.

Jednotka má k dispozícii reléový výstup, ktorý je zopnutý v stave OK. V ostatných stavoch je relé rozpojené. Je možné využiť aj rozpínací kontakt = otočenie logiky.

Signalizačné led na čelnom paneli ohlasujú stav OK, porucha snímača, prerušené vedenie, odpojenie snímača, skrat snímača, komunikáciu.

Jednotku je možné vybaviť komunikačnou linkou RS485, a stavy prenášať do nadradeného systému.