Sledovanie výkonu strojov, spotreby a elektrických parametrov

V súčasnosti zreteľne vystúpil do popredia záujem spoločností znižovať náklady, zvyšovať efektivitu a rentabilitu práce. Jedným so základných údajov, ktoré sa dajú ľahko zmerať a kvantifikovať je odber elektrickej energie. 

Na základe odberu elektrickej energie vieme spočítať časť nákladov potrebných na výrobu, vieme identifikovať kedy sledované zariadenie pracovalo a tým vieme skontrolovať obsluhu. 

Okrem iného môžeme získať informácie o charaktere pripojenej záťaže zo zmeraných elektrických parametrov ako sú napätia na jednotlivých fázach, odoberaný výkon na každej fáze, jalový, činný výkon, účinník a iné.

Monitoring spotreby zbiera všetky tieto informácie z pripojeného elektromera, ukladá ich do databázy a zobrazuje prostredníctvom web stránok. Z histórie je možné zobraziť grafický záznam priebehu odoberaného výkonu za zvolený čas, a spočítať spotrebu za tento čas.

Príklad funkcionality systému

Sledované údaje :

 • kWh
 • kvarh
 • V L-N sys ( sys = system spolu )
 • V L1, L2, L3
 • V L-L sys
 • A L1, L2, L3
 • VA sys
 • VA L1, L2, L3
 • var sys
 • var L1, L2, L3
 • W sys
 • W L1, L2, L3
 • PF sys
 • PF L1, L2, L3
 • Hz
 • sled fáz

Vyhodnotenie :

 • online zobrazenie všetkých dostupných parametrov
 • výpočet spotreby za zvolené obdobie
 • grafický priebeh odoberanej energie za zvolené obdobie
 • export dát do csv