Meracia a regulačná technika, vývoj software a hardware

Monitoring technologických procesov

Monitoring technologických procesov

Monitoring, riadenie a archivácia dát cez PC.

V súčasnej dobe vzniká potreba modernizácie už zastaraných systémov použitím nových, výkonnejších zariadení s neporovnateľnými parametrami a užívatelským komfortom. Medzinárodné normy a certifikáty vyžadujú kompletnú dokumentáciu a archiváciu o priebehu procesu s podrobnými údajmi. Takisto pri potrebe centralizovaného riadenia a monitoringu je potrebné zaviesť nejaký systém, zariadenie ktoré toto všetko zabezpečí.

Najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie je použitie osobného počítača prepojeného s jednotlivými riadiacimi jednotkami. Tieto jednotky môžu byť realizované :

  • ako samostatné regulátory ( TC-31, TC-41, RR ) schopné sledovať a riadiť proces bez spojenia s PC
  • ako jednoduché meracie a výstupné jednotky, ktoré ovláda priamo PC ale bez neho sú nepoužitelné ( nižšie náklady ).
  • iné zariadenia s komunikačným rozhraním RS485, RS232…

V oboch prípadoch musia byť zariadenia vybavené komunikaťným rozhraním RS232, príp.RS485, slúžiacim na prispôsobenie signálov PC a jednotiek. Fyzicky sú zariadenia prepojené jednoduchou dvojlinkou, na ktorú sa paralelne pripájajú jednotlivé zariadenia. Týchto zariadení môže byť 32 na každý sériový port počítača a každé z nich má inú adresu, Týmto je zabezpečené rozlišovanie a počítač pozná ktorú jednotku má riadiť, príp. z ktorej čítať informácie.

Hardwarové nároky na PC nie sú nijako prehnané, stačí bežný osobný počítač vybavený CD-ROM mechanikou a sériovým portom. Na počítači je nainštalovaný priemyselný riadiaci systém Control Panel ( DOS ), alebo Control Web ( Windows ), na ktorom beží konkrétna aplikácia . Prostredníctvom tejto aplikácie môžeme ovládať, monitorovať, archivovať jednotlivé údaje z technologického procesu. Možností ako ovládať, čo ovládať, čo monitorovať, kedy zaznamenávať, čo archivovať je nekonečné množstvo, preto je každá aplikácia “ ušitá “ na mieru zákazníka a podľa jeho potrieb.

Príklad monitorovania 5 zónovej pece, základná verzia systému.

Systém umožnuje:

Za pomerne nízke náklady zvýšiť úroveň svojich technologických zariadení modernej meracej a riadiacej techniky a tým rozšíriť technické možnosti zariadenia.

Zaisťuje prehľadnú archiváciu parametrov technologických procesov

Učiniť kvalitatívny krok do oblasti ,kde je možné dalšie rozširovanie ako v oblasti technickej, tak aj v ekonomickej.

Oproti klasickým meracím prístrojom a regulačným systémom je v prípade poruchy štandardný PC najjednoduchšie a najrýchlejšie nahraditeľným prvkom.

Príklad monitorovania 2-zónovej pece s automatickým nastavením regulátorov podľa parametrov zadaných v protokole ( teplota, čas ), automatickým spustením a zastavením pece.

Použitie:

  • Vakuové pece, priebežné pece, väcšie počty jednoduchých pecí
  • Kalibračné piecky
  • Testovacie zariadenia
  • Meranie otáčok, prietoku
  • Meranie tlaku
  • Meranie rýchlosti posuvu pásu

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sa už dlhšiu dobu používajú riadiace systémy založené na princípe prepojenia počítača s technologickým systémom pomocou jednotiek pre styk s prostredím a sústredenie všetkej inteligencie potrebnej pre riadenie, reguláciu, grafické záznamy, archiváciu do počítača.

Príklad realizácie : Monitoring popúšťacej tunelovej pece

Na tento systém nadväzuje další, ktorý predstavuje v oblasti kompletného monitoringu a riadenia absolútny komfort .

NET-MONITOR – ovládanie a sledovanie procesu prostredníctvom vnútropodnikového intranetu.

Počítač, na ktorom beží Control Web a ktorý je fyzicky spojený s regulátormi, slúži i ako server. S ktoréhokoľvek miesta v podniku môžeme potom tento počítač požiadať o údaje, prípadne prostredníctom neho priamo ovládať regulačné a meracie jednotky. Sú to v podstate www stránky, umožnujúce riadiť jednotky prepojené na Control Web server.

 

Programovanie PLC systémov

Ponúkame vývoj aplikačného software pre PLC technológie. Samozrejmosťou sú konzultácie, poradenstvo, odborná pomoc, návrh projektu hardwaru a softwaru, dodávka a uvedenie riadiaceho systému do prevádzky.